BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1738, 1713, 1786, 1696, 1697 i 1739 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Dębowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Grabowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Topolowej w Piszu”

Do Zamawiającego w dniu 23 marca 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych na działkach
o numerach geod.: 1738, 1713, 1786, 1696, 1697 i 1739 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Dębowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Grabowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Topolowej w Piszu”
. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia na czas trwania inwestycji.

Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że projekty budowlane oraz wykonawcze są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Ad. 3. Tak, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Wycenę należy oprzeć o udostępnioną dokumentację przetargową.

Ad. 5. Tak, Zamawiający – Gmina Pisz jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja tj. działek o nr geod. 1738, 1713, 1786, 1696, 1697 i 1739 obręb Pisz 1. Oznakowanie poziome może być wykonane jako cienkowarstwowe.

Ad. 6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 pkt 28 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, Wykonawca obowiązany jest odnawiać corocznie oznakowanie poziome jezdni w okresie udzielonej gwarancji.

Ad. 7. Tak, Zamawiający posiada ważne i zaopiniowane pozytywnie przez odpowiednią jednostkę samorządową projekty stałych organizacji ruchu.

Ad. 8. Właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki jest Wykonawca, który obowiązany jest zagospodarować te materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Ad. 9. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy uwzględnić regulację wysokościową wraz z zakupem nowych elementów studzienek rewizyjnych.

Ad. 10. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy uwzględnić regulację wysokościową wraz z zakupem nowych elementów zaworów wodociągowych.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca,są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 mar 2020 13:14
Data opublikowania: czwartek, 26 mar 2020 13:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 kwi 2020 07:59
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 269 razy