BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 213.975,23 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

 ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (213 975,23 : 213 975,23)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 14:58
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2020 15:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 paź 2020 08:02
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 129 razy