BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na rozbudowę drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 w formule zaprojektuj i wybuduj
Ogłoszenie nr 540233069-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 608560-N-2020
Data: 10/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 52650600000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 424 12 10 , e-mail zampubliczne@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać: 1) należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego lub zaprojektowaniu i przebudowaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion); 2) dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej: - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń telekomunikacyjnych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać: 1) należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego lub zaprojektowaniu i przebudowaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości robót nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy); 2) dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej: - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń telekomunikacyjnych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, z których wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego lub zaprojektowaniu i przebudowaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion). Jeżeli wykaz, o którym mowa powyżej lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej: - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń telekomunikacyjnych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które posiadają odpowiadające powyższym uprawnieniom uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących równoważnych przepisów oraz równoważne kwalifikacje, uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają wyżej wymienione uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, z których wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego lub zaprojektowaniu i przebudowaniu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości robót nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy). Jeżeli wykaz, o którym mowa powyżej lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej: - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń telekomunikacyjnych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę osobami, które posiadają odpowiadające powyższym uprawnieniom uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących równoważnych przepisów oraz równoważne kwalifikacje, uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają wyżej wymienione uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-25, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-27, godzina: 10:00,
Data powstania: piątek, 20 lis 2020 13:23
Data opublikowania: piątek, 20 lis 2020 15:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lis 2020 13:20
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 99 razy