BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH.
Pisz, dnia 09 stycznia 2007r.
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz,
oznaczonych j.n.I.Położenie nieruchomości - Turośl, gmina Pisz
Numer działki - 54/1
Powierzchnia nieruchomości - 4.214m2
Numer KW - 7305
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej lub zagrodowej
Cena wywoławcza nieruchomości - 50.680,-zł. + 22% VAT
Wadium - 8.000,-zł.


II.Położenie nieruchomości - Turośl, gmina Pisz
Numer działki - 54/2
Powierzchnia nieruchomości - 4.215m2
Numer KW - 7305
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej lub zagrodowej
Cena wywoławcza nieruchomości - 48.050,-zł. + 22% VAT
Wadium - 8.000,-zł.


III. Położenie nieruchomości - Turośl, gmina Pisz
Numer działki - 54/3
Powierzchnia nieruchomości - 4.214m2
Numer KW - 7305
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej lub zagrodowej
Cena wywoławcza nieruchomości - 50.680,-zł. + 22% VAT
Wadium - 8.000,-zł.


1. Przetargi odbędą się dnia 28 lutego 2007 r. w sali nr 58 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
o godz. 10 30 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
o godz. 11 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III.

2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
5.Nieruchomości położone są w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. /
istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną lub zagrodową .
6.Nabywca winien liczyć się ze skutkami ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64,poz.592) .
7.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat ,
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego
zgodnie z pozwoleniem na budowę .
8.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
11. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
13.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz - najpóźniej do dnia 22 lutego 2007 r. podając numer
nieruchomości i jej położenie.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 09:13
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 14:02
Data edycji: czwartek, 15 lut 2007 08:22
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lut 2007 12:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1774 razy
Ilość edycji: 1