BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 28 stycznia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych. Umowę podpisano z Piskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spólka z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Wąglickiej 1.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych
Numer ogłoszenia: 27775 - 2008; data zamieszczenia: 11.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 6524 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie: 23 budynkami mieszkalnymi i znajdującymi się w nich 62 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 3048,59 m² i 12 lokalami użytkowymi o powierzchni użytkowej 1293,71 m² w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz oraz 455 lokalami mieszkalnymi o powierzchni uż. 20111,29m² i 16 lokalami użytkowymi o pow. uż. 1104,59m² Gminy Pisz położonymi we Wspólnotach Mieszkaniowych. Zarządzanie obejmuje podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości poprzez prowadzenie prawidłowej bieżącej konserwacji, przez którą należy rozumieć - bieżący remont oraz konserwację techniczną polegającą na dokonywaniu czynności remontowych i naprawczych, na własny koszt Wykonawcy, w miarę potrzeb, bez zbędnego opóźnienia w celu utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem umożliwiającym najemcom dostawę wody, gazu energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie ścieków, korzystanie z domofonu, anteny zbiorczej oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Pisz przyległym do zarządzanych nieruchomości w myśl ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz U. z 2005r., Nr 236 poz.2008 z późn. zm.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 298477,44 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spólka z o.o., ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 298477,44
Oferta z najniższą ceną: 298477,44 / oferta z najwyższą ceną: 298477,44
Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2008 11:40
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2008 11:50
Data przejścia do archiwum: środa, 20 lut 2008 11:58
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1226 razy