BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.02.2008 r., w przedmiocie zamówienia: budowa oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 w związku z art. 94 ust 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej „ustawą”, gdyż postępowanie obarczone jest wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2008 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8 za łączną cenę brutto – 51 240,00 zł. W związku z mijającym terminem związania ofertą Zamawiający w trybie art. 94 ust. 1a ustawy zwrócił się z prośbą do ww. Wykonawcy
o pisemne wyrażenie zgody na zawarcie umowy, na warunkach określonych w złożonej ofercie, po terminie związania ofertą. W odpowiedzi Wykonawca Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Białymstoku w dniu 01 kwietnia 2008 roku nie wyraził zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie, po terminie związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 w związku z art. 94 ust 1 i 1a ustawy unieważnia prowadzone postępowanie, gdyż obarczone jest wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego – upłynął termin związania ofertą.
Data powstania: środa, 2 kwi 2008 12:08
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2008 13:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 kwi 2008 14:30
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1176 razy