BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na podział nieruchomości na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 11 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na podział nieruchomości na terenie gminy Pisz. Umowę podpisano z Grzegorzem Kuliś prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne Grzegorz Kuliś z siedzibą w Rucienem-Nidzie przy ul. Zielonej 13.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Podział nieruchomości na terenie gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 76701 - 2008; data zamieszczenia: 15.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 53128 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podział nieruchomości na terenie gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Przedmiot zamówienia obejmuje: - podział działki nr 326/14 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej, na dwie działki, - podział działki nr 148/38 położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej, na dwie działki, - podział działki nr 431/52 położonej w Piszu 1, na dwie działki, - podział działki nr 431/61 położonej w Piszu 1, na dwie działki, - podział działki nr 305 położonej w obrębie geodezyjnym Wąglik, na dwie działki, - podział działki nr 117/2 położonej w obrębie geodezyjnym Jeże, na dwie działki. Podziału należy dokonać zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1-6 do wzoru umowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.32.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5580 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Geodezyjne Grzegorz Kuliś, ul. Zielona 13, 12-221 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 5580,00
Oferta z najniższą ceną: 5580,00 / oferta z najwyższą ceną: 5600,00
Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 15 kwi 2008 10:19
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2008 10:39
Data przejścia do archiwum: środa, 23 kwi 2008 12:46
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1415 razy