BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach.
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 24 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach. Umowę podpisano z Jerzym Stanisławem Deptułą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "JERRY" Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 52B. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowa dwóch budynków gospodarczych w Borkach.

Numer ogłoszenia: 86500 - 2008; data zamieszczenia: 25.04.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 56562 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowa dwóch budynków gospodarczych w Borkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac remontowych w niskim parterze, polegających na :
- przebudowie wejść do niskiego parteru,
- wykonaniu posadzek i tynków w dwóch pomieszczeniach,
- wykonaniu kanałów wentylacyjnych oraz dymowych,
2) wykonanie prac adaptacyjnych lokali socjalnych, polegających na:
- rozbiórce istniejących wejść do budynku i dobudowie klatki schodowej,
- rozbiórce istniejącego dachu i wykonaniu nowej więźby dachowej z pokryciem blachodachówką,
- rozbiórce i wykonaniu nowych ścianek działowych ,
- wstawieniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem grubości 12cm,
- wykonaniu kominów odprowadzających spaliny z każdego lokalu socjalnego,
- wykonaniu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz c.o.
- wykonaniu robót wykończeniowych wewnątrz budynku,
3) budowa dwóch budynków gospodarczych o wymiarach 5,60m x 19,00m

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.10.00-9, 45.11.11.00-9, 45.31.10.00-0, 45.23.24.60-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 967894,2 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JERRY Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Stanisław Deptuła, ul. Olsztyńska 52B, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 967894,20

Oferta z najniższą ceną: 967894,20 / oferta z najwyższą ceną: 1265327,09

Waluta: PLN.


Data powstania: piątek, 25 kwi 2008 11:51
Data opublikowania: piątek, 25 kwi 2008 13:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 maj 2008 11:11
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1156 razy