BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszone w dniu 18.04.2008 r., w przedmiocie zamówienia: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej „ustawą”, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu ogłoszonym w dniu 18.04.2008 roku wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był unieważnić niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Data powstania: wtorek, 29 kwi 2008 16:14
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2008 16:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 maj 2008 07:58
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1183 razy