BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na remont Pływalni Miejskiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 03 lipca 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na remont Pływalni Miejskiej w Piszu. Umowę podpisano z Jackiem Olszewskim działającym z upoważnienia i na rzecz konsorcjum firm: PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą przy ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz oraz MUR-INSTAL Wojciech Jermacz z siedzibą w Wiartlu 14, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403Pisz: Remont Pływalni Miejskiej w Piszu
Numer ogłoszenia: 149139 - 2008; data zamieszczenia: 03.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 117055 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Pływalni Miejskiej w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - remont dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - naprawa konstrukcji żelbetowych technologią MC- Bauchemie lub równoważną, - modernizacja instalacji c.o., - instalacja wentylacji mechanicznej, - wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 818251,5 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU GROT Jacek Olszewski oraz MUR-INSTAL Wojciech Jermacz działający wspólnie w formie konsorcjum, ul. Czerniewskiego 16 oraz Wiartel 14, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 818 251.50
Oferta z najniższą ceną: 818 251.50 / oferta z najwyższą ceną: 818 251.50
Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 3 lip 2008 12:28
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2008 12:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 lip 2008 11:47
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1480 razy