BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 05 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego. Umowę zawarto z THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gazowej 26A. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa słupów i opraw oświetlenia ulicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupów i opraw oświetlenia ulicznego, w tym: 1) 29 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 9,00 m z jednym wysięgnikiem o długości 2,00 m. Konstrukcja słupa wykonana z rur stalowych, łączonych teleskopowo. Podstawa słupa z tabliczką bezpiecznikową i przewodami o długości dostosowanej do odległości od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy. Typ przewodu: YDY 3 x 2,5mm. Słup zabezpieczony powłoką antykorozyjną i pomalowany na kolor czarny. Wysięgnik w pół łuku i bez ozdób zamocowany do słupa na wysokości od 7,5 m do 9,0 m. 2) 29 sztuk opraw oświetleniowych zamontowanych pionowo w dół pod kątem 90º względem słupa. Oprawy w II klasie ochronności. Materiały, z których wykonana jest oprawa oświetleniowa muszą gwarantować ich eksploatację przez minimum 15 lat bez obniżenia sprawności. Klosz ochraniający komorę lampową musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia i promieniowanie UV- specjalnie uszlachetniony poliwęglan. Odbłyśnik oprawy musi być jednoczęściowy, wykonany w technologii tłoczenia z aluminium o wysokiej czystości. Oprawa musi być dwukomorowa, stopień ochrony oprawy ulicznej przed przedostaniem się pyłu i wody powinien wynosić IP 65/43. Strumień światła wypromieniowany z oprawy musi być ograniczony do góry poprzez zastosowanie odbłyśnika w kształcie tzw. kapelusza lub zbliżonym do tego kształtu oraz zastosowanie rastrów wewnętrznych. Sprawność oprawy minimum r| = 75. Oprawy oświetleniowe muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej, współczynnik mocy biernej minimum 0,85. Wymagany jest układ szeregowo- równoległy minimalizujący straty mocy całkowitej oprawy. Niewielki stopień zakłóceń wyższymi harmonicznymi- wymagane jest spełnienie normy PN-EN 61000-3-2;2002. napięcie znamionowe 230 V, z odchyleniami od - 10% do + 6%. Ograniczenie olśnienia G co najmniej 5. Sprzęt oświetleniowy musi posiadać deklaracje zgodności.. Musi być spełniona wymagana norma PN-EN 598-2-3;2002 oraz PN-EN598-1;2001 Oprawa z aparatem zapłonowym wraz ze źródłem światła - lampa sodowa. Dane techniczne lampy: - moc lampy - 250 W - napięcie zasilające - 220V + 5% / - 10% - natężenie prądu pracy 3,0 A - natężenie prądu zaświecenia - około 4,5 A - początkowy strumień świetlny - 28 000 Lm - trzonek - E 40 - kondesator Cambrige typ LE2E A MK 32mF +/- 10% - zapłonnik Tridonic ZRM 4,5-ES/C 220-240 V 4,5 A 70W-400W HSP - statecznik indukcyjny Helvar typ NK 250 TP 230/240V TW 130 50Hz 1=0,32 3) 29 sztuk prefabrykowanych fundamentów o wymiarach 1500 x 300 x 300 [mm] z 4 śrubami M-24 o rozstawie mocowania 220 x 220 [mm]

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.82.51.00-2, 31.52.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 99325 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gazowa 26A, 50-513 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 99325,00
* Oferta z najniższą ceną: 99325,00 / oferta z najwyższą ceną: 115855,00
* Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 5 sie 2008 14:14
Data opublikowania: środa, 6 sie 2008 15:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 sie 2008 14:23
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1362 razy