BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania na budowę ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne
Do Zamawiającego w dniu 11.02.2009 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U . z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

Ad. 1
We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ mowa jest tylko o fakturze końcowej, a zatem wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.
Ad. 2
Właściwe grubości warstw konstrukcyjnych określone zostały na nowo w poz. 41 i 44 poprawionego przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma.


Ad. 3
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 14 w związku z ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę zobowiązany będzie, w terminie do 7 dni do dostarczenia szczegółowego kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót. Zważywszy na zapis § 15 ust 2 lit. b wzoru umowy żądanie kosztorysu ofertowego jest zasadne. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje wykreślenia pkt 14 z § 5 ust. 1 wzoru umowy.
Ad. 4
Zamawiający uzupełnił przedmiar robót poprzez wstawienie odpowiednich numerów szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Poprawiony przedmiar stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Mając powyższe na uwadze w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego pisma.
Ponadto informuje się, iż w wyniku zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy zmienia się również termin składania i otwarcia ofert określony w ust. 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 18.02.2009 r. do godz. 11. 20.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 39 w dniu 18.02.2009 r. o godz. 11. 40."

Załącznik:
1. treść zapytania nr 1
2. poprawiony przedmiar robót
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 lut 2009 11:06
Data opublikowania: piątek, 13 lut 2009 11:42
Data edycji: wtorek, 17 lut 2009 15:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 13:13
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1420 razy
Ilość edycji: 1