BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 13 listopada 2009 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1184,6 ha z tego:: 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 111,9 ha, 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1072,7 ha Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią: grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 57,1 ha, grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha, Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią: tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 205,6 ha tereny zabudowane o powierzchni 60,0 ha, cmentarze o powierzchni 30,0 ha, tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,7 ha, boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha, tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha, tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 4,9 ha, tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 144,1 ha, tereny inne (grzebowiska zwierząt, żwirownie, wysypiska) o powierzchni 33,5 ha, drogi o powierzchni 453,0 ha. Przeznaczenie gruntów określono w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla części obszaru gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz. W skład nieruchomości zasobu wchodzą: 1. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o powierzchni 5,2 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek, w tym: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności, Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska, Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego, Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością nie zabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców, 2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 120,9 ha, w tym: powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 101,4 ha, powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,3 ha, powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha, powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 8,3 ha, powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,6 ha, powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 3,8 ha, powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 5,3 ha. 3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 2,3 ha, w tym: nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu o powierzchni 177 m2, nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego o powierzchni 0,2 ha, nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,4 ha, nieruchomość niezabudowana użyczona na rzecz Piskiego Domu Kultury w Piszu w ramach Planu Odnowy Miejscowości przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o powierzchni 0,1 ha, nieruchomość zabudowana użyczona na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu o powierzchni 0,2 ha, nieruchomość użyczona na cele związane z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej na terenie gminy Pisz o powierzchni 1,2406 ha, nieruchomość użyczona Powiatowi Piskiemu w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” na cele ustawienia wielkogabarytowych tablic informacji turystycznej (powierzchnia 6 m2), nieruchomość użyczona na cele prowadzenia działalności OSP na terenie gminy - o powierzchni 0,2 ha 4. grunty pozostałe. Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 11,9 ha, w tym na rzecz: Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 0,8 ha, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 8,6 ha, Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 0,6 ha, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 1,9 ha, II. Budynki na terenie miasta i gminy. Ogólna ilość budynków - 311, w tym: budynki mieszkalne 126, budynki użytkowe (gospodarcze) 144, obiekty szkół i przedszkoli 14, obiekty sportowe 3, pozostałe 24.

Data powstania: środa, 11 sty 2012 07:23
Data opublikowania: środa, 11 sty 2012 08:51
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3262 razy