BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie komunalne gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 marca 2011 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1190,0 ha z tego:
1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 110,0 ha,
2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1080,0 ha.

Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią:
- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 55,2 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:
- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 205,1 ha,
- tereny zabudowane o powierzchni 60,0 ha,
- cmentarze o powierzchni 30,0 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym:
    działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,7 ha,
     boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha,
      tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha,
       tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 4,9 ha,
        tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 150,2 ha,
         tereny inne (grzebowiska zwierząt, żwirownie, wysypiska) o powierzchni 33,5 ha,
          drogi o powierzchni 454,7 ha.
Przeznaczenie gruntów określono w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla części obszaru gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz.

W skład nieruchomości zasobu wchodzą:

 1. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o powierzchni 5,2 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek, w tym:
  - Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności,
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska,
  - Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego,
  - Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością niezabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców,
 2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 133,7 ha, w tym:
  - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 116,2 ha,
  - powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,3 ha,
  - powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha,
  - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 7,5 ha,
  - powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,6 ha,
  - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 3,1 ha,
  - powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 4,8 ha.
 3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 3,8 ha, w tym:
  - nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu o powierzchni 177 m2,
  - nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego w Piszu o powierzchni 0,2 ha ,
  - nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,4 ha,
  - nieruchomość niezabudowana użyczona na rzecz Piskiego Domu Kultury w Piszu w ramach Planu Odnowy Miejscowości przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o powierzchni 0,38 ha,
  - nieruchomość zabudowana użyczona na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu o powierzchni 0,2 ha,
  - nieruchomość użyczona na cele związane z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Uścianach o powierzchni 1,2406 ha,
  - nieruchomość użyczona Powiatowi Piskiemu w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” na cele ustawienia wielkogabarytowych tablic informacji turystycznej (powierzchnia 6 m2),
  - nieruchomość niezabudowana, użyczona Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu jako teren zieleni przyległej do istniejącej zabudowy o pow. 0, 0527 ha,
  - nieruchomość zabudowana, użyczona Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu na cele związane z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (funkcja magazynowa) o pow. 153 m2,
  - nieruchomość zabudowana użyczona na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu na cele związane z działalnością statutową Ośrodka (ORLIK) o pow. 1,3489 h,
 4. grunty pozostałe.
  Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 11,9 ha, w tym na rzecz:
  - Zakładu Usług Komunalnych w Piszu Spółka z o.o. 0,8 ha,
  - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszu Spółka z o.o. 8,6 ha,
  - Administrator w Piszu Spółka z o.o. 0,6 ha,
  - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu Spółka z o.o. 1,9 ha,

II. Budynki na terenie miasta i gminy.
   Ogólna ilość budynków - 310, w tym:
     - budynki mieszkalne 124,
     - budynki użytkowe (gospodarcze) 143,
     - obiekty szkół i przedszkoli 14,
     - obiekty sportowe 4,
     - pozostałe 25.

Data powstania: środa, 11 sty 2012 07:26
Data opublikowania: środa, 11 sty 2012 08:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 5089 razy