BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie komunalne Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 13 listopada 2007 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1188 ha
Z tego z powierzchni ogólnej:
1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 114,4 ha,
2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1073,6 ha

Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią:
- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 59,6 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:
- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 214,9 ha
- tereny zabudowane o powierzchni 60,0 ha,
- cmentarze o powierzchni 30,0 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,9 ha,
- boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha,
- tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha,
- tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 4,9 ha,
- tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 144,1 ha,
- tereny inne (grzebowiska zwierząt, żwirownie, wysypiska) o powierzchni 35,2 ha,
- drogi o powierzchni 442,7 ha.
Przeznaczenie gruntów określono w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla części obszaru gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz.

W skład nieruchomości zasobu wchodzą:
1. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o powierzchni 7,4 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek, w tym:
- Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska,
- Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego,
- Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu, władanie nieruchomościami związanymi z jej działalnością,
- Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością nie zabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców,
2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 138,3 ha, w tym:
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 111,6 ha,
- powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,2 ha,
- powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha,
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 14,8 ha
- powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,5 ha
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 2,0 ha
- powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 8,0 ha.
3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 1,1 ha, w tym:
- nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o powierzchni 0,5 ha,
- nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego o powierzchni 0,2 ha,
- nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,4 ha.
4. grunty pozostałe.

Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 12,5 ha, w tym na rzecz:
- Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 0,7 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 9,5 ha,
- Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 0,7 ha,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 1,9 ha,


II. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 313, w tym:
- budynki mieszkalne 128,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 146,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 3,
- pozostałe 22.

Data powstania: czwartek, 10 sty 2008 13:15
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2008 13:20
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 4979 razy