BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 SIERPNIA 2020 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pisz oraz ustalenia stawki opłaty
  za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 19. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 20 sie 2020 18:24
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2020 18:29
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 664 razy