BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)


Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – 1460/29,
Powierzchnia nieruchomości – 760 m2,
Numer KW – OL1P/00022912/0,
Opis nieruchomości - działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 1460/13,
Cena nieruchomości – 60100,00 zł + 23% podatku VAT. 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/259/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 grudnia 2020  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.    
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
7. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r. stanowi teren oznaczony symbolem 13MN,U– teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 30 grudnia 2020 r. do dnia 20 stycznia 2021 r.


 

Data powstania: środa, 30 gru 2020 07:23
Data opublikowania: środa, 30 gru 2020 11:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 341 razy