BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Budżet 2006

Uchwała Nr XLIII/507/05
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 22 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , zm: z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 18 a, ust.1 i art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 , Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495)

Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 64.803.168,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.273.110,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 558.985,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 365.498,00 zł.
§ 2
1.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 67.166.932,00 zł., zgodnie z zał. nr 2.
2.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1)wydatki bieżące kwotę 40.546.718,00 zł, w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.900.263,00 zł,
b)dotacje 3.909.555,00 zł,
c)wydatki na obsługę długu gminy 190.000,00 zł,
2)wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 26.620.214,00 zł,
a)wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 26.527.214,00 zł, zgodnie z zał. nr 5,
b)pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 93.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.
3.Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 2007- 23.407.133,00 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj: 2006r. 10.938.765,00 zł, 2007r. 12.468.368,00 zł.
4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 7.
5.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.273.110,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 667.985,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c)wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 365.498,00 zł,
§ 3
Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.363.764,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.363.764,00 zł,
§ 4
1.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.473.172,00 zł, zgodnie
z zał. nr 8.
2.Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 8a.
3.Uchwala się przychody w wysokości 5.529.019,00 zł i rozchody w wysokości 3.165.255 zł, stanowiące zał. nr 9.
§ 5
1.Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 10, zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.549.307,00 zł; wydatki w wysokości 2.521.658,00 zł,
2.Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w wysokości 1.677.607,00 zł, zgodnie z zał. nr 11.
§ 6
Uchwala się dotacje dla:
a)samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.365.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 12,
b)podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 195.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 13,
c)niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 671.948,00 zł, zgodnie z zał. nr 14,
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
–przychody – 73.000,00 zł,
–wydatki – 333.000,00 zł,
zgodnie z zał. nr 15.
§ 8
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 217.611,00 zł.
§ 9
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.
§ 10
Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,
2)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na płace i pochodne.
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 500.000,00 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości 500.000,00 zł.
§ 12
1.Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2.Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 sty 2006 14:29
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2006 14:40
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 4171 razy