BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r.

Zarządzenie Nr 37/07
Burmistrza Pisza
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1

1.Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2006 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki Nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć:
- Radzie Miejskiej w Piszu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2007 15:09
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2007 15:28
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 3140 razy