BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LI/640/06-zmiana budżetu

Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , zm: z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się dochody i wydatki w 2006r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Zmienia się kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
9. Zmienia się kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.
10. Zmienia się wykaz zadań własnych zlecanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.
11. Uchwala się inne dotacje udzielone w 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej Uchwały.
§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem: 59.881.185,00 zł.,
2.Plan wydatków ogółem: 69.954.370,00 zł.

§ 3
Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10.073.185,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 10.073.185,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej Uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 3 lis 2006 09:21
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2006 10:28
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 3220 razy