BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy wojskowe

Zakres zadań
1. Organizacja rejestracji przedpoborowych oraz poboru :
a) prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz sporządzanie sprawozdań z jej wyników;
b) udział w pracach Powiatowej Komisji Poborowej w Piszu;
c) nadzór nad stawiennictwem do rejestracji i poboru;
d) prowadzenie ewidencji osób, które nie stawiły się w wyznaczonym czasie do rejestracji
przedpoborowych oraz poboru.

2. Załatwianie spraw żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, poborowych, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej poprzez:
a) wydawanie decyzji w sprawach:
- o uznaniu wymienionych wyżej osób za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
- o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
b) wypłatę należności mieszkaniowych, w przypadku uznania ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub osób samotnych odbywających zasadniczą służbę wojskową albo zastępczą.

3. Ustalanie i wypłata żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

4. Działania na rzecz mobilizacji sił zbrojnych:
a) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji akcji kurierskiej na okres ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny oraz nadzór i koordynacja nad jej przebiegiem;
b) opracowanie i aktualizowanie planu świadczeń na rzecz obrony;
c) wydawanie decyzji, dotyczących nakładania i uchylania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, na wniosek uprawnionych podmiotów;
d) prowadzenie rejestru wydanych decyzji odnośnie świadczeń na rzecz obrony.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 10:03
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2003 14:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2007 11:13
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1963 razy