BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu. Umowę zawarto z Mirosławem Biłasem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BIŁAS I SYNOWIE, z siedzibą w Giżycku, przy Al. 1 Maja 25. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu

Numer ogłoszenia: 418268 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289897 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu, a w szczególności: 1) w ramach budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego: a) ułożenie rur osłonowych typu AROT SRS 110 lub równoważnych - 93 m, b) ułożenie kabli YAKXS 4x25 mm2 o masie do 1 kg/m w rowach kablowych - 655 m, c) ułożenie kabli YAKXS 4x25 mm2 o masie do 1 kg/m w rurach, pustakach - 85 m, d) ułożenie kabli YAKY 3x25 mm2 o masie do 1 kg/m w rowach kablowych - 42 m, e) ułożenie kabli YAKY 3x25 mm2 o masie do 1 kg/m w rurach, pustakach - 34 m, f) ułożenie kabli YAKY 3x25 mm2 o masie do 1 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - 14 m, g) montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych typu ANDO lub równoważnych o wysokości 10 m z wysięgnikiem jednoramiennym o kształcie przedstawionym na rysunku dołączonym do dokumentacji projektowej - 21 kpl., h) montaż opraw oświetleniowych typu FALKO lub równoważnych wraz z lampą wysokoprężną sodową 70W o kształcie przedstawionym na rysunku dołączonym do dokumentacji projektowej - 21 kpl., i) montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m - 80 m, j) montaż metodą udarową uziomów ze stali profilowanej - miedziowanych o długości 3 m w gruncie kat. III - 16 szt. 2) w ramach budowy linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego: a) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - 28 szt., b) montaż na słupie wysięgników jednoramiennych rurowych - 27 szt., c) montaż opraw oświetleniowych typu AMBAR 2 lub równoważnych wraz z lampą wysokoprężną sodową 70W - 27 szt., d) montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - 27 szt., e) montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m - 120 m , f) montaż metodą udarową uziomów ze stali profilowanej - miedziowanych o długości 3 m w gruncie kat. III - 24 szt., g) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 - 885 m, h) wykonanie badań i pomiarów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2, 45.23.22.00-4, 45.31.23.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Mirosław Biłas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIŁAS I SYNOWIE, Al. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 239.248,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 216.357,00

Oferta z najniższą ceną: 216.357,00 / Oferta z najwyższą ceną: 348.951,00

Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 9 gru 2011 08:45
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2011 09:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2011 08:41
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1616 razy