BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz. Umowę zawarto z Wiesławem Kozioł prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOMIX Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Wiesław Kozioł, z siedzibą w Piszu, przy ul. Wojska Polskiego 13. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 420650 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 369826 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) podział działki nr 232/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, na 2 działki; 2) podział działki nr 125/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Jeże, na 2 działki; 3) podział działki nr 11 położonej w obrębie ewidencyjnym Jeglin, na 2 działki; 4) podział działki nr 208/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Zdory, na 2 działki; 5) podział działki nr 112/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Kwik, na 2 działki; 6) podział działki nr 30/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szczechy Wielkie, na 2 działki; 7) podział działek nr 481/22 i 481/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, na 4 działki; 8) podział działki nr 113/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Jagodne, na 8 działek; 9) podział działek nr 315, 216 i 317/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, na 17 działek.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Wiesław Kozioł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEOMIX Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Wiesław Kozioł, ul. Wojska Polskiego 13, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15.600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 16.974,00

Oferta z najniższą ceną: 16.974,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31.857,00

Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2011 08:55
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2011 09:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 gru 2011 10:36
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1709 razy