BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 13 grudnia 2011 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina. Umowę zawarto z Bernardem Krajewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROTECH Bernard Zbigniew Krajewski, z siedzibą w Starej Łomży, przy ul. Słonecznej 17. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina

Numer ogłoszenia: 430580 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 353154 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina, a w szczególności: 1) wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV - 10 316 mb: a) PCV 90 - 790 mb, b) PCV 110 - 3 960 mb, c) PCV 160 - 5 566 mb; 2) montaż hydrantów przeciwpożarowych podziemnych HP80 z zasuwami odcinającymi Z80 - 23 szt.; 3) montaż studzienek rewizyjnych - 26 szt. (na czas wykonywania drenażu); 4) wykonanie przewiertów maszyną do wierceń poziomych wp 15/25 rurami o średnicy nominalnej 150 mm - 250 mm o całkowitej długości 155 m; 5) ułożenie rur stalowych osłonowych pod rowami melioracyjnymi i drogami o całkowitej długości 134 m; 6) ułożenie rur ochronnych z PCV o średnicy 110 mm w miejscach kolizji z kablami energetycznymi - 52 m; 7) przełożenie rurociągu drenarskiego o średnicy 50 mm - 100 mm o całkowitej długości 60 m; 8) montaż zasuw o średnicy 80 mm - 8 kpl.; 9) montaż zasuw o średnicy 150 mm - 1 kpl.; 10) montaż zasuw o średnicy 100 mm - 6 kpl.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bernard Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROTECH Bernard Zbigniew Krajewski, ul. Słoneczna 17, 18-400 Stara Łomża p/sz, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2.054.065,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 737.878,48

Oferta z najniższą ceną: 737.878,48 / Oferta z najwyższą ceną: 1.819.240,17

Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 08:41
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 10:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2011 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1597 razy