BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 21 grudnia 2011 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz. Umowę zawarto z PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 437352 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310493 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz, polegających na utrzymaniu w sprawności technicznej 2679 punktów oświetlenia ulicznego wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia. 2. Konserwacja obejmuje około 25,7 km linii kablowej oświetlenia niskiego napięcia, około 39,9 km napowietrznej linii oświetleniowej, 127 tablic oświetleniowych w stacjach oraz 49 szafek oświetleniowych, w tym: 1) na terenie miasta - 1742 opraw oświetleniowych, 2) na terenie gminy - 937 opraw oświetleniowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 52.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97.492,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 127.949,04

Oferta z najniższą ceną: 127.949,04 / Oferta z najwyższą ceną: 127.949,04

Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 27 gru 2011 08:27
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2011 10:16
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2012 08:30
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1497 razy