BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na rewitalizację wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 22 grudnia 2011 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na rewitalizację wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu. Umowę zawarto z konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk z siedzibą w Piszu, przy ul. Słonecznej 51 oraz EUROBUD Krzysztof Zajk z siedzibą w Piszu, przy ul. Słonecznej 51. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu

Numer ogłoszenia: 439606 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322758 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu, a w szczególności: 1) renowacja istniejącego budynku wieży ciśnień i jego adaptacja na obiekt użyteczności publicznej wystawienniczy oraz kawiarnię; 2) rozbudowa w kondygnacji piwnicy części obiektu przeznaczonego na restaurację z zapleczem; 3) odtworzenie fragmentu głowicy na tarasie; 4) wykonanie wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji; 5) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji pożarowej oraz monitoringu; 6) wykonanie zagospodarowania terenu; 7) wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetycznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.53-9, 45.21.23.12-6, 45.21.24.21-3, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 - Turystyka Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 - System Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Stefan Zajk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk, ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
Krzysztof Zajk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EUROBUD Krzysztof Zajk, ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4.420.577,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4.924.627,62

Oferta z najniższą ceną: 4.595.000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6.765.010,32

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 28 gru 2011 13:27
Data opublikowania: środa, 28 gru 2011 14:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sty 2012 08:20
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1734 razy