BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu: „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 2 stycznia 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu: „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”. Umowę zawarto z Romualdem Muszyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński z siedzibą w Maldaninie 18 c. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu: Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu

Numer ogłoszenia: 10233 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301637 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu: Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu. Do obowiązków inżyniera kontraktu należeć będzie w szczególności: 1) wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy - w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) architektonicznej; 2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym będącymi załącznikami do umowy z wykonawcą robót budowlanych; 3) koordynowanie wykonawstwa robót wszystkich branż przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej; 4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót; 5) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby uzyskanie opinii autora projektu; 6) akceptacja materiałów do wbudowania dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych; 7) opiniowanie propozycji zmian: technologii wykonania oraz zastosowanych materiałów i urządzeń proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego; 8) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i urządzeń; 9) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji; 10) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 11) dokonywanie odbiorów częściowych robót; 12) weryfikacja i potwierdzanie zakresu rzeczowo-finansowego robót zrealizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresach rozliczeniowych; 13) uczestniczenie w komisji odbioru końcowego zadania oraz w komisjach przeglądów gwarancyjnych; 14) sprawdzenie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu; 15) codzienny pobyt na budowie na własny koszt potwierdzony w siedzibie Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 - Turystyka Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 - Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Romuald Muszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński, Maldanin 18 c, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110.514,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 47.355,00

Oferta z najniższą ceną: 47.355,00 / Oferta z najwyższą ceną: 195.999,27

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 11 sty 2012 10:37
Data opublikowania: środa, 11 sty 2012 11:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2012 07:21
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1850 razy