BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 76.197.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszej Uchwały
z tego:
dochody bieżące w wysokości: 62.301.233,00 zł
dochody majątkowe w wysokości: 13.896.081,00 zł

§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 89.380.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,
z tego:
wydatki bieżące w wysokości: 62.919.040,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 26.461.129,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 25.125.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały;
2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.182.855,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 13.182.855,00 zł.§ 4
Przychody budżetu w wysokości 15.886.189,00 zł, rozchody w wysokości 2.703.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.


§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 13.182.855,00 zł;
3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 108.738.066,00 zł.
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.603.334,00 zł.

§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 572.521,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 554.857,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17.664,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):
1) dochody w wysokości: 320.000,00 zł;
2) wydatki w wysokości: 320.000,00 zł;
§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały .

§ 9
Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10
1. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokości 500.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokości 500.000,00 zł.
3. Określa się wydatki przypadające do spłaty w 2011 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości 9.583,00 zł.

§ 11
1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 180.000,00 zł, z tego 180.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12
1. Upoważnia się Burmistrza Pisza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pisza do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
a) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami;
b) przenoszenia wynagrodzeń i pochodnych w dziale;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 lut 2012 10:08
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lut 2012 10:30
Opublikował(a): Monika Woźniak-Wilimczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2230 razy