BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniach 5 i 7 grudnia 2012 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Umowy zawarto :
na zadania nr 1 i 3 - z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108 d.

na zadanie nr 2 - z Pawłem Brandt prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5.

na zadanie nr 4 - z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3.

Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Numer ogłoszenia: 264477 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231411 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części. 1) Zadanie nr 1: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy: a) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 10 500 m2; b) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2; c) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 31 873 m2; d) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2. 2) Zadanie nr 2: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 101 141 m2. 3) Zadanie nr 3: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 200 646 m2. 4) Zadanie nr 4: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 dotyczy utrzymania cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojciech Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL, Łupki 108 d, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174.021,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 167.832,00

Oferta z najniższą ceną: 167.832,00 / Oferta z najwyższą ceną: 209.993,46

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paweł Brandt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa IWA Paweł Brandt, ul. Rybacka 22/5, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165.425,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 173.664,00

Oferta z najniższą ceną: 173.664,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200.800,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojciech Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL, Łupki 108 d, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162.179,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 159.408,00

Oferta z najniższą ceną: 159.408,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180.144,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Zadanie nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33.203,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 45.000,00

Oferta z najniższą ceną: 45.000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77.760,00

Waluta: PLN.


Data powstania: czwartek, 13 gru 2012 13:27
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 15:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2012 07:39
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1809 razy