BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I 2 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g i powyżej 50g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu
Do Zamawiającego w dniu 14 grudnia 2012 r. wpłynęły zapytania nr 1 i 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g i powyżej 50g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z treścią niniejszego pisma.

ZAPYTANIE NR 2:
Ad 1. Akty prawne wymienione w SIWZ winny obowiązywać każdego Wykonawcę w zakresie niezbędnym i odpowiednim do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Zamawiający nie podziela poglądu, że wymaganie świadczenia usług zgodnie z powoływanymi w SIWZ aktami prawnymi odnosi się wyłącznie do jednego wykonawcy.
Zamawiający oczekuje, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie świadczona w standardzie powszechnej usługi pocztowej, gdyż przedmiot zamówienia dotyczy przede wszystkim korespondencji wysyłanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, którego przebieg zależy m.in. od sprawnego i skutecznego doręczania przesyłek, a także od sposobu ich awizowania. Zamawiający nie może zgodzić się z argumentami Wykonawcy co do innych kryteriów określających usługę pocztową. Nie istnieją bowiem przeszkody, aby w ramach powszechnej usługi pocztowej mogły być wprowadzane umowne regulacje, w tym także dotyczące odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. KIO/UZP 1399/12).
Ad 2. Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie jest organem upoważnionym do badania i orzekania o zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych.
Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia przesyłek, o których mowa w zapytaniu, z zakresu przedmiotu zamówienia.
Ad 4. Na dzień wszczęcia postępowania, udzielania odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ oraz na dzień składania i otwarcia ofert obowiązującym aktem prawnym regulującym sytuację opisaną w zapytaniu jest ustawa z dnia 12 marca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). Zamawiający nie jest organem upoważnionym do interpretacji i wykładni przepisów niestanowiących jeszcze części porządku prawnego.
Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji cz. III ust. 2 SIWZ. Zapis w cz. VI ust. 1 in fine SIWZ dotyczy sytuacji, w której Wykonawca polega na innych podmiotach przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ad 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości nadawania części przesyłek przez inny podmiot niż Wykonawca.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia:
1) w cz. XIII SIWZ ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Podane w ofercie oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ łączna cena oraz ceny jednostkowe mogą ulec zmianie tylko w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług;
2) zmiany cennika usług Wykonawcy objętych zamówieniem – z tym, że wzrost cen jednostkowych nie może być wyższy niż 20% w roku kalendarzowym.”;
2) cz. XV SIWZ poprzez wykreślenie ust. 7 i 8;
3) w cz. XVII w ust. 8 SIWZ pkt 7 i 8, które otrzymują brzmienie:
„7) Termin płatności – 21 dni od wystawienia prawidłowej faktury VAT.
8) Ceny jednostkowe podane w ofercie będą zmieniane jedynie w sytuacjach określonych w ust. 14.”
4) cz. XVII SIWZ poprzez dodanie po ust. 13, ust. 14-16 w brzmieniu:
„14. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej realizacji;
2) zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług;
3) zmiany cennika usług Wykonawcy objętych zamówieniem.
15. O zaistnieniu sytuacji, o których mowa w ust. 14 Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana cennika, o którym mowa w ust. 14 pkt 3 wymaga akceptacji Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego daje Wykonawcy prawo odstąpienia od umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
16. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.”
5) wzór oferty stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 20 grudnia 2012 r. o godzinie 10:00.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu.

Załączniki:
1) treść zapytania nr 1
2) treść zapytania nr 2
3) załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oferty (zmieniony)
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 gru 2012 12:37
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2012 13:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 gru 2012 13:12
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2023 razy