BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g i powyżej 50g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu
Numer ogłoszenia: 516824 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 506662 - 2012 data 12.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, fax. 87 4235429.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmniejszone w przypadku zmniejszenia faktycznej ilości przesyłek. Deklarowana ilość przesyłek może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia ich faktycznej ilości. Termin obowiązywania umowy może zostać skrócony w przypadku wyczerpania środków przewidzianych na realizację zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmniejszone w przypadku zmniejszenia faktycznej ilości przesyłek. Deklarowana ilość przesyłek może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia ich faktycznej ilości. Termin obowiązywania umowy może zostać skrócony w przypadku wyczerpania środków przewidzianych na realizację zamówienia. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej - uprawniających strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej realizacji; 2) zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług; 3) zmiany cennika usług Wykonawcy objętych zamówieniem.
Data powstania: wtorek, 18 gru 2012 13:07
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2012 13:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 gru 2012 13:12
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1394 razy