BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniach 23 i 28 listopada 2012 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Umowę na zadanie nr 1 (wycena ograniczonych praw rzeczowych - służebności przejazdu, przechodu i przesyłu) zawarto z Iwoną Przyborowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska, z siedzibą w Rybicalu 22. Umowę na zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych) zawarto z RIW-Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6. Umowę na zadanie nr 3 (wycena lokali użytkowych z udziałem w gruncie) zawarto z Ewą Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska, z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 28/1. Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 517324 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413622 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania: 1) zadanie nr 1 obejmuje wycenę 10 ograniczonych praw rzeczowych (służebności przejazdu, przechodu i przesyłu); 2) zadanie nr 2 obejmuje wycenę 4 nieruchomości zabudowanych; 3) zadanie nr 3 obejmuje wycenę 3 lokali użytkowych z udziałem w gruncie. Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie sukcesywnych jednorazowych zleceń Zamawiającego. Zostanie w nich określona ilość nieruchomości z podaniem odpowiednio ich oznaczenia, rodzaju i położenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: zadanie nr 1 (wycena ograniczonych praw rzeczowych - służebności przejazdu, przechodu i przesyłu)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Iwona Przyborowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska, Rybical 22, 11-520 Ryn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4.000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3.628,50

Oferta z najniższą ceną: 3.628,50 / Oferta z najwyższą ceną: 7.257,00

Waluta: PLN.


Część NR: 2
Nazwa: zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
RIW-Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1.600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2.214,00

Oferta z najniższą ceną: 2.214,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5.909,00

Waluta: PLN.


Część NR: 3
Nazwa: zadanie nr 3 (wycena lokali użytkowych z udziałem w gruncie)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Ewa Gutowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska, ul. Jagiellońska 28/1, 10-273 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1.200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 885,60

Oferta z najniższą ceną: 885,60 / Oferta z najwyższą ceną: 2.670,00

Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 18 gru 2012 14:02
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2012 15:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2012 09:34
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1710 razy