BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu. Umowę zawarto z Leonardem Wojciechowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU LEOTEX Leonard Wojciechowicz, z siedzibą w Elblągu, przy ul. Nowowiejskiej 3/5. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu

Numer ogłoszenia: 524266 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 437150 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu, łącznie z dostawą sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Lokal Informacji Turystycznej znajduje się pod adresem: Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz. Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt komputerowy i biurowy: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie - 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; telefon - 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8, 48.70.00.00-5, 48.21.95.00-1, 32.54.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie sfinansowane w 15 % ze środków budżetu Zamawiającego oraz w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Priorytet II Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej. Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Leonard Wojciechowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU LEOTEX Leonard Wojciechowicz, ul. Nowowiejska 3/5, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24.050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 30.342,60

Oferta z najniższą ceną: 30.342,60 / Oferta z najwyższą ceną: 30.342,60

Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 21 gru 2012 11:46
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2012 12:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2012 08:31
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1471 razy