BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz””, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Jacka Ogórkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wierzbowej 3, za łączną cenę 106.470,14 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz
ul. Wierzbowa 3
85-374 Bydgoszcz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (106 470,14 : 106 470,14)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: piątek, 21 gru 2012 11:54
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2012 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2012 08:31
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1431 razy