BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 14 grudnia 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Umowę zawarto z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 2a. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Numer ogłoszenia: 527672 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 482568 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 1) planowana kwota kredytu: 4.000.000,00 zł; 2) okres wykorzystania kredytu: do dnia 31 grudnia 2012 r. Postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego: od dnia podpisania umowy (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 20 grudnia 2012 r.); 3) wykorzystanie kredytu: bezgotówkowo; 4) terminy spłaty kredytu: od marca 2013 r. do czerwca 2018 r. w ratach rocznych płatnych na koniec czerwca każdego roku, w roku 2014 kredyt nie będzie spłacany; 5) terminy spłaty odsetek: od marca 2013 r. do czerwca 2018 r. w ratach kwartalnych; 6) w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek będzie upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; 7) oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; sposób obliczenia stopy procentowej: stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 3M (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień wszczęcia postępowania - 30 listopada 2012 r.) plus stała marża Wykonawcy w punktach procentowych (marża Wykonawcy podana w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy); 8) prowizje dla Wykonawcy bądź inne opłaty bankowe nie występują; 9) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco - na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy Pisz; 10) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji; 11) Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 1,5-krotności kwoty kredytu; 12) dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć: a) spłatę rat kapitałowych w 5 ratach od 30 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2018 r., z wyjątkiem roku 2014, gdy kredyt nie będzie spłacany. Pierwsza rata kapitałowa w wysokości 2.000.000,00 zł, kolejne 4 raty kapitałowe w wysokości 500.000,00 zł każda, b) spłatę odsetek w 22 ratach od 30 marca 2013 r. do 30 czerwca 2018 r., c) raty kapitałowe płatne będą w ostatnim dniu czerwca każdego roku z wyjątkiem roku 2014 (w przypadku, gdy dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty), d) odsetki płatne będą w ostatnim dniu każdego kwartału (w przypadku, gdy dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, spłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty). Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że część ani całość zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy, ul. Gustawa Gizewiusza 2a, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 541.362,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 572.906,99

Oferta z najniższą ceną: 572.906,99 / Oferta z najwyższą ceną: 572.906,99

Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 27 gru 2012 10:25
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2012 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 07:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1626 razy