BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Waldemara Jana Bodusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przewozy Pasażerskie KM w Piszu Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu, przy Pl. Daszyńskiego 11, za łączną cenę 268.200,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ (najniższa cena za świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz oraz najwyższa cena za dzierżawę 2 autobusów) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przewozy Pasażerskie KM w Piszu Waldemar Bodus
Pl. Daszyńskiego 11
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz – 90 %:
Oferta nr 1 (268 200,00 : 268 200,00)x90x4 = 360,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: miesięczna wysokość czynszu za dzierżawę 2 autobusów – 10 %:
Oferta nr 1 (20,00 : 20,00)x10x4 = 40,00 pkt
Razem
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 27 gru 2012 10:33
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2012 11:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 07:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1659 razy