BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2013/2014
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 listopada 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2013/2014. Umowę zawarto z konsorcjum firm: Firma BUKOWSKI Robert Bukowski z siedzibą w Piszu, przy ul. Wołodyjowskiego 22/4 oraz Firma Usługowo-Handlowa IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.).


Pisz: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2013/2014

Numer ogłoszenia: 496866 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 469720 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz w sezonie 2013/2014. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do: 1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o długości 116,545 km; 2) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach stanowiących dojścia do wiat i przystanków autobusowych oraz na terenach wewnątrz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o powierzchni 2.475 m2; 3) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o powierzchni 8.049,50 m2; 4) zakupu, przygotowania i magazynowania mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających; 5) usunięcia pozostałych na drogach, chodnikach, parkingu w obrębie Wiartel (droga poł. na dz. o nr geod. 26/17 + chodniki + parking + zatoka autobusowa) i w obrębie Jagodne (ul. Tęczowa i chodniki), na terenach utwardzonych przy wiatach, przystankach, zatokach oraz dojściach do zatok autobusowych materiałów uszorstniających po akcji zimowej do dnia 15 maja 2014 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.61.20.00-0, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Robert Bukowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma BUKOWSKI Robert Bukowski, ul. Wołodyjowskiego 15/4, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
Paweł Brandt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa IWA Paweł Brandt, ul. Rybacka 22/5, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 278.073,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 319.680,00

Oferta z najniższą ceną: 319.680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 319.680,00

Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 3 gru 2013 11:04
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2013 12:23
Data przejścia do archiwum: środa, 11 gru 2013 08:03
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1769 razy