BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania
Do Zamawiającego w dniu 16 grudnia 2013 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Ad 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Zdaniem Zamawiającego określenie warunku posiadania przez Wykonawcę takiego zezwolenia nie jest ograniczeniem konkurencji, a jedynie wypełnieniem norm ustawowych. Warunek ten Wykonawca winien spełniać na dzień składania ofert – w innym przypadku Zamawiający nie miałby pewności, iż wybrany Wykonawca jest w stanie realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Ad 2. Ilość odłowionych psów w okresie poprzednich 12 miesięcy (grudzień 2012 r. – listopad 2013 r.) wyniosła 74 sztuki.
Ad 3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia bezdomnych zwierząt z obecnego schroniska w miejscowości Radysy (gm. Biała Piska) – na dzień 30 listopada 2013 r. ilość psów Zamawiającego w schronisku wynosiła 128 sztuk. Ewentualny transport zwierząt z dotychczasowego schroniska będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
Ad 4. Nie. Obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zgodnie z umową prowadzona będzie od 1 stycznia 2014 r.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załącznik:
- treść zapytania nr 1
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 gru 2013 11:15
Data opublikowania: wtorek, 17 gru 2013 11:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 gru 2013 11:03
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1311 razy