BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 17 grudnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowę zawarto z Łukaszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU MASTER Łukasz Staniszewski z siedzibą w Ełku, przy ul. Tuwima 5/33. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.).


Pisz: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer ogłoszenia: 527160 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 432356 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu, a w szczególności: 1) budowa parterowego budynku świetlicy o kubaturze 980 m3; 2) budowa budynku hydroforni o kubaturze 114 m3; 3) wykonanie instalacji elektrycznych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania; 4) wykonanie zagospodarowania terenu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom pracy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Łukasz Staniszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Tuwima 5/33, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1.029.107,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1.000.474,21

Oferta z najniższą ceną: 1.000.474,21 / Oferta z najwyższą ceną: 1.668.252,34

Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 19 gru 2013 08:35
Data opublikowania: czwartek, 19 gru 2013 10:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2013 08:02
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1630 razy