BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
Do Zamawiającego w dniu 17 grudnia 2013 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Ad 1. Koszty wykonania kosztorysów inwestorskich wykorzystanych do sporządzenia planów remontowych będą kosztami Wykonawcy.
Ad 2. Koszty wykonania przeglądów budowlanych nieruchomości stanowiących własność Zamawiającego będą kosztami Wykonawcy.
Ad 3. Koszty utrzymania czystości i porządku w częściach wspólnych, przyległych chodnikach i terenach zielonych w nieruchomościach stanowiących własność Zamawiającego będą kosztami Wykonawcy.
Ad 4. Koszty prowadzenia windykacji będą kosztami Wykonawcy, z tym, że w przypadku bezskuteczności egzekucji koszty postępowań windykacyjnych, w tym koszty postępowań sądowych oraz komorniczych pokrywa Zamawiający – zgodnie z § 1 ust. 3 i 5, § 2 ust. 2 i 4 oraz § 3 ust. 2 i 4 załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
Ad 5. Koszty wykonania książeczek opłat będą kosztami Wykonawcy.
Ad 6. Wpływy za media od lokatorów są wyłączone z dochodów Zamawiającego, z uwagi na to, iż na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek rozliczania się z dostawcami mediów, Wspólnotami Mieszkaniowymi i najemcami.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załącznik:
- treść zapytania nr 1
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 gru 2013 10:47
Data opublikowania: czwartek, 19 gru 2013 10:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 gru 2013 12:40
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1420 razy