BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez ADMINISTRATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę 348.027,84 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
ADMINISTRATOR Sp. z o.o.
ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (348 027,84 : 348 027,84)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2013 10:16
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2013 12:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2013 07:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1342 razy