BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz. Umowę zawarto z ADMINISTRATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.).


Pisz: Świadczenie usług zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 10536 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 519264 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania: 1) budynkami stanowiącymi własność Zamawiającego, w tym: a) 68 lokalami mieszkalnymi, w tym lokalami socjalnymi, wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali, o łącznej powierzchni użytkowej 2.765,05 m2, b) 13 lokalami użytkowymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali, o łącznej powierzchni użytkowej 1.023,61 m2; 2) lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Zamawiającego znajdującymi się we Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym: a) 296 lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali, o łącznej powierzchni użytkowej 13.399,34 m2, b) 16 lokalami użytkowymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali, o łącznej powierzchni użytkowej 1.128,28 m2. 2. Zarządzanie obejmuje podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości poprzez prowadzenie prawidłowej bieżącej konserwacji, przez którą należy rozumieć - bieżący remont oraz konserwację techniczną polegającą na dokonywaniu czynności remontowych i naprawczych, na własny koszt Zamawiającego, w miarę potrzeb, bez zbędnego opóźnienia w celu utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem umożliwiającym najemcom i użytkownikom dostawę wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie ścieków, korzystanie z domofonu, anteny zbiorczej, oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie przyległym do zarządzanych nieruchomości w myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ADMINISTRATOR Sp. z o.o., ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308.771,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 348.027,84

Oferta z najniższą ceną: 348.027,84 / Oferta z najwyższą ceną: 348.027,84

Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 10 sty 2014 10:19
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2014 15:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sty 2014 07:55
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1494 razy