BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu położonego przy ul. Dworcowej 7
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu położonego przy ul. Dworcowej 7; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 45214210-5; 45321000-3; 45421100-5

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 01.09.2004r do 31.10.2004r
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu położonego przy ul. Dworcowej 7. Prace obejmują:
1. docieplenie dachu wełną mineralną o gr. 10 cm. od wewnątrz w systemie ATLAS ROKER lub w podobnej technologii;
2.docieplenie ścian zewnętrznych o grubości 40 cm warstwą styropianu o grubości 12 cm , przy zastosowaniu metody lekkiej mokrej.
3.docieplenie ścian zewnętrznych o grubości 42 cm warstwą styropianu o grubości 10 cm , przy zastosowaniu metody lekkiej mokrej.
4. docieplenie stropu piwnicy od wewnątrz warstwą wełny mineralnej o gr. 8 cm.
5. wymianę całej stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 20.08.2004r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników niezbędnych do zatrudnienia przy realizacji zamówienia posiadających uprawnienia ogólnobudowlane, kopii tych uprawnień, podanie doświadczenia zawodowego w/w pracowników oraz wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej: 400m2 rusztowania, jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: wtorek, 3 sie 2004 15:07
Data opublikowania: wtorek, 3 sie 2004 15:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2004 13:25
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2041 razy