BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 marca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Umowę na zadanie nr 10 zawarto z RIW-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.).

Pisz: Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 70721 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31476 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 11 zadań: 1) zadanie nr 1 obejmuje wycenę 30 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie; 2) zadanie nr 2 obejmuje wycenę 8 nieruchomości zabudowanych; 3) zadanie nr 3 obejmuje wycenę 60 nieruchomości gruntowych niezabudowanych; 4) zadanie nr 4 obejmuje wycenę 100 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste; 5) zadanie nr 5 obejmuje wycenę 60 nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; 6) zadanie nr 6 obejmuje wycenę 60 nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej; 7) zadanie nr 7 obejmuje wycenę 100 nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego; 8) zadanie nr 8 obejmuje wycenę 50 nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego w przypadku przyjęcia wartości nieruchomości określonej dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości; 9) zadanie nr 9 obejmuje inwentaryzację 10 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi; 10) zadanie nr 10 obejmuje wycenę 20 nieruchomości w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 11) zadanie nr 11 obejmuje wycenę 50 ograniczonych praw rzeczowych (służebności przejazdu, przechodu i przesyłu). Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie sukcesywnych jednorazowych zleceń Zamawiającego. Zostanie w nich określona ilość nieruchomości z podaniem odpowiednio ich oznaczenia, rodzaju i położenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 10

Nazwa: Zadanie nr 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RIW-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9.000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 12.300,00

Oferta z najniższą ceną: 9.800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19.680,00

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 2 kwi 2014 11:23
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2014 15:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 kwi 2014 09:11
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1463 razy