BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2-6 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego
Do Zamawiającego w dniach 14-25 marca 2014 r. wpłynęły zapytania nr 2-6 dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 2:
Ad 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia dla 20 pracowników Zamawiającego i 1 administratora, który będzie sprawował opiekę nad funkcjonowaniem systemu po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego, w trybie warsztatowym. Czas szkolenia – 5 dni po 8 godzin szkoleniowych. Wytypowani pracownicy posiadają znikomy stopień wiedzy z zakresu systemów informacji przestrzennej.
Ad 4.Zamawiający pod pojęciem zaawansowanych informacji rozumie, iż system powinien obsługiwać następujące warstwy informacyjne: warstwę rastrową (zeskanowane mapy), warstwę budynków (geometria), warstwę ulic, warstwę planów Gminy, włączanie/wyłączanie z widoku mapy poszczególnych warstw.
Ad 5.a) Zamawiający pod sformułowaniem zarządzanie różnymi rodzajami danych rozumie:
- w przypadku danych wektorowych: wyróżnianie obiektów opisanych za pomocą punktów, linii, wielokątów itp.;
- w przypadku danych rastrowych: podział powierzchni na jednolite fragmenty, piksele, oczka rastra, pola macierzy itp.;
- w przypadku danych opisowych: edytowanie, uzupełniania, dodawanie, usuwanie, aktualizowanie danych itp.;
- w przypadku danych multimedialnych: przedstawianie obiektów w postaci wirtualnej itp.
Ad 5. b) Zamawiający ma na myśli użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Zamawiający nie określa konkretnej liczby użytkowników. Obszar funkcjonalny systemu to użytkownicy zewnętrzni i wewnętrzni. Użytkownikami wewnętrznymi są pracownicy Zamawiającego mający dostęp do wszystkich opcji systemu, zaś użytkownicy zewnętrzni mają dostęp do wybranych opcji systemu (przeglądanie gminnej ewidencji zabytków, mpzp, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (zwane dalej „SUiKZP”) Miasta i Gminy Pisz (wraz ze zmianami do SUiKZP)).
Ad 5. c) Zamawiający zamierza poprzez analizę danych GIS umożliwić poszukiwanie informacji w zbiorze danych przestrzennych, zobrazowanych w postaci mapy, danych umożliwiających generowanie mapy.
Ad. 5. d) łatwe rozszerzenie systemów ma polegać na tym, żeby umożliwić administratorowi bezproblemowe dodawanie danych do systemu GIS do bazy danych.
Ad. 5. e) Aktualizacja danych powinna odbywać się po godzinach pracy, ewentualnie w dni wolne od pracy. Zamawiający nie uzna za nieodczuwalne dla użytkowników zatrzymanie działania systemu przez okres 24 godzin w dni robocze.
Ad. 6. a) Dla poszczególnych warstw Zamawiający wymaga następujących danych opisowych (atrybutów):
- warstwa adresowa: ulica, budynki, granica Gminy;
- warstwa gruntów: numery działek, granice działek;
- warstwa budynków: adresy budynków, przeznaczenie budynków (mieszkalne, użyteczności publicznej, handlowe)
- warstwa ulic: punkty węzłowe ulic, nazwa ulic, linie wyznaczające krawędzie jezdni;
- warstwa uzbrojenia: uzbrojenie techniczne terenu, ewidencja gruntów i budynków poprzez aktualizację;
- warstwa osnów: umożliwienie podziału na warstwy, jedna warstwa to jedna osnowa;
Ad 6. b) Zamawiający nie posiada kompletnej bazy danych, może udostępnić posiadaną bazę danych w wersji elektronicznej, pozostałe dane Wykonawca powinien zgromadzić sam.
Ad 6. c) Nazewnictwo i symbolizacja poszczególnych nowo dodanych warstw.
Ad 6. d) Tak.
Ad 6. e) Eksport ma być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej.
Ad 7. a) Plan Gminy ma obejmować następujące dokumenty planistyczne:
- aktualne SUiKZP Miasta i Gminy Pisz;
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (zwane dalej „mpzp”) na terenie miasta i gminy Pisz.
Ilość SUiKZP Miasta i Gminy Pisz oraz liczba mpzp: aktualne SUiKZP Miasta i Gminy Pisz – część na miasto Pisz – 1 szt. i część na Gminę Pisz – 1 szt.; obowiązujące mpzp – 47 szt.
Powierzchnia obowiązujących mpzp na terenie miasta i gminy Pisz – 1715 ha.
Forma załączników graficznych obowiązujących mpzp na terenie miasta i gminy Pisz:
- forma analogowa – 47 szt.;
- forma cyfrowa: JPG, dwg, dfx – 8 szt.
Forma tekstów uchwał obowiązujących mpzp na terenie miasta i gminy Pisz:
- forma analogowa – 47 szt.;
- forma cyfrowa – 47 szt.;
- forma cyfrowa edytowalna (Microsoft Office Word) – 47 szt.
Ad 7. b) Zamawiający nie miał na myśli Opery zamiast Chrome.
Ad 7. c) Usługa ma mieć charakter strumieniowania.
Ad 8. a) Po dokonaniu zasilania systemu za import danych będzie odpowiedzialny administrator po wcześniejszym przeszkoleniu przez Wykonawcę. Import danych ma odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej.
Ad 8. b) Dane, które winny być inicjalnie załadowane do systemu:
- uchwały obowiązujących mpzp (forma tekstów uchwał obowiązujących mpzp na terenie miasta i gminy Pisz: forma analogowa – 47 szt.; forma cyfrowa – 47 szt.; forma cyfrowa edytowalna (Microsoft Office Word) – 47 szt,
- załączniki graficzne do obowiązujących mpzp (forma analogowa – 47 szt.; forma cyfrowa – 47 szt.; forma cyfrowa edytowalna (Microsoft Office Word) – 47 szt, ),
- aktualne SUiKZP Miasta i Gminy Pisz (wersja papierowa: część na miasto Pisz – 1 szt. i część na Gminę Pisz – 1 szt.),
- obowiązujące mpzp na terenie miasta i gminy Pisz (łącznie 47 szt.),
- ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, (wersje papierowa i elektroniczna, rocznie średnio ok. 150 szt.)
- rejestr wypisów i wyrysów (wersje papierowa i elektroniczna, rocznie średnio ok. 150 szt.),
- ewidencja zabytków (wersja analogowa – 288 kart),
- rejestr studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (prowadzony w wersji elektronicznej),
- ewidencje dzierżaw i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży odnoszące się tylko i wyłącznie do majątku Gminy Pisz (prowadzone w wersji elektronicznej).
Ad 8. c) Zakładki które powinien zawierać system:
- Ewidencja nieruchomości - prowadzona jest w formie pliku xls, system musi umożliwić eksport danych;
- Ewidencja dzierżaw - prowadzona jest w formie pliku xls, system musi umożliwić eksport danych;
- Ewidencja nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - nie jest prowadzona, system musi umożliwić wprowadzenie danych;
- Rejestr studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - obecnie brak rejestru - planuje się prowadzenie nowego rejestru od momentu zainstalowania systemu poprzez zarejestrowanie aktualnego SUiKZP Miasta i Gminy Pisz oraz rejestrowanie kolejnych zmian realizowanych w przyszłości;
- Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - prowadzony jest rejestr mpzp w wersji cyfrowej edytowalnej (Microsoft Office Word);
- Rejestr wypisów i wyrysów - planuje się prowadzenie nowego rejestru (bazy) od momentu zainstalowania systemu poprzez możliwość rejestrowania sporządzonych w przyszłości, wypisów i wyrysów,
- Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - planuje się prowadzenie nowego rejestru (bazy) od momentu zainstalowania systemu poprzez możliwość rejestrowania wydanych decyzji;
- Ewidencja zabytków - wersja analogowa w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Piszu (288 kart).
Ad 8. d) Wartość mienia, wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd– wartości określone w dokumentach znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Piszu, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Program ma umożliwić podgląd tych wartości oraz wstawianie i edycję danych.
Ad 8. e) Tak.
Ad 8. f) Zamawiający rozumie zasilenie systemu w obecne SUiKZP oraz ewentualne przyszłe zmiany w SUiKZP. Zamawiający wymaga również wprowadzenia wersji archiwalnych SUiKZP od 2010 r. Zamawiający wymaga wersji wektorowej aktualnie obowiązującego SUiKZP.
Ad 8. g) Rozumie się przez to możliwość prezentacji barwnych oznaczeń i symboli zgodnie z oznaczeniami, jakie zostały zastosowane na rysunku SUiKZP Miasta i Gminy Pisz w treści i na załączniku graficznym do uchwały. Zamawiający oczekuje wprowadzenia symboli i kolorystyki zastosowanych na rysunku SUiKZP Miasta i Gminy Pisz. Odnośnie możliwości dokładnego/wiernego odwzorowania oznaczenia graficznego /barwy, szrafu itp./ Zamawiający oczekuje najbardziej zbliżonych oznaczeń graficznych we wprowadzonym dokumencie, przy założeniu, że zastosowane - identyczne barwy i szrafura zostaną zamieszczone w legendzie do SUiKZP. Nie dopuszcza się zmiany symboli liczbowych i literowych użytych w SUiKZP zatwierdzonych uchwałą.
Ad. 8. h) Zamawiający oczekuje wprowadzenia symboli i kolorystyki zastosowanej na rysunku SUiKZP Miasta i Gminy Pisz. Odnośnie możliwości dokładnego/wiernego odwzorowania oznaczenia graficznego /barwy, szrafu itp./ Zamawiający oczekuje najbardziej zbliżonych oznaczeń graficznych we wprowadzonym dokumencie, przy założeniu, że zastosowane - identyczne barwy i szrafura zostaną zamieszczone w legendzie do SUiKZP. Nie dopuszcza się zmiany symboli liczbowych i literowych użytych w SUiKZP zatwierdzonych uchwałą.
Ad. 8. i) Tak, w wersjach rastrowej oraz wektorowej.
Ad 8. j) Rozumie się przez to możliwość prezentacji barwnych oznaczeń i symboli zgodnie z oznaczeniami, jakie zostały zastosowane w mpzp w treści i na załącznikach graficznych do uchwał. Zamawiający oczekuje wprowadzenia symboli i kolorystyki zastosowanej na załącznikach graficznych do mpzp. Odnośnie możliwości dokładnego/wiernego odwzorowania oznaczeń graficznych /barwy, szrafu itp./ Zamawiający oczekuje najbardziej zbliżonych oznaczeń graficznych we wprowadzonych dokumentach, przy założeniu, że zastosowane - identyczne barwy i szrafura zostaną zamieszczone w legendach do mpzp. Nie dopuszcza się zmiany symboli liczbowych i literowych użytych w mpzp zatwierdzonych uchwałami.
Ad. 8. k) Zamawiający nie dopuszcza utworzenia warstw zawierających błędy i rozbieżności.
Ad 8. l) Funkcja automatycznego generowania wypisów i wyrysów ma obejmować mpzp, a także SUiKZP.
Ad 8. m) Tak.
Ad 8. n) Zamawiający, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), otrzymuje do wiadomości decyzje – pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Piskiego na terenie gminy Pisz, w związku z czym nie ma potrzeby występowania do Starosty o pozyskanie bazy wydanych decyzji. Przewiduje się, że od momentu wprowadzenia systemu, dopuszczona będzie możliwość wprowadzania informacji o wydanych pozwoleniach na budowę w celu powiązania ich z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wszystkie zawarte w niej informacje będą wykorzystywane do potrzeb własnych Zamawiającego. Zakłada się, że docelowo, decyzje – pozwolenia na budowę będą wprowadzane i aktualizowane przez Zamawiającego na bieżąco lub z częstotliwością co najmniej miesięczną. Zamawiający oczekuje automatycznego wytypowania decyzji o warunkach zabudowy, które wydane zostały na terenach objętych mpzp przed ich uchwaleniem, a następnie umożliwienie manualnego usunięcia decyzji niezgodnych z ustaleniami mpzp i usunięcie ich z rejestru tych decyzji.
Ad 8. o) pliki PDF lub JPG.
Ad 9. Aktualizacja danych i konserwacja systemu powinny odbywać się po godzinach pracy, ewentualnie w dni wolne od pracy.
Ad 10. a) Zamawiający poprzez prezentację podstawowych danych miał na myśli podanie adresu, a jeżeli jest to budynek zabytkowy przedstawienie krótkiej charakterystyki budynku. Instytucje które mają znaleźć się w systemie:
- szkoły
- kościoły
- Urząd Miejski,
- Starostwo Powiatowe
- Policja
- Szpital
- Państwowa Straż Pożarna
- Plaża Miejska
- Wieża Ciśnień przy ul. Gdańskiej
- Bazy noclegowe, restauracje.
Ad 10. b) Okolice Pisza – granice Gminy Pisz. Brak możliwości wyszukiwania pokrycia terenu odnosi się wyłącznie do terenów leśnych (dróg leśnych). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w tym aspekcie usługi WMS.
Ad 10. c) Moduł wyszukiwania ma umożliwiać wyszukiwanie mpzp po fragmencie nazwy planu, numerze uchwały lub numerze porządkowym planu, możliwość zawężania wyszukiwania do wybranych kategorii mpzp lub czasu jego uchwalenia (z dokładnością do dnia, miesiąca, roku).
Ad 10. d) Wykonawca ma wprowadzić do systemu wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 11 do SIWZ wraz z danymi, o których mowa w niniejszych odpowiedziach na zapytania. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić następujące dane do portalu GIS z internetowej mapy gminy dostępnej na stronie www: gminną ewidencję zabytków, mpzp, SUiKZP miasta i gminy Pisz (wraz ze zmianami do SUiKZP). Powyższe dane mają zostać zaimplementowane tylko i wyłącznie dla użytkowników zewnętrznych GIS. Dotyczy to zakładek tematycznych dostępnych na stronie www. Ma to umożliwić użytkownikom zewnętrznym przeglądanie gminnej ewidencji zabytków, mpzp, SUiKZP miasta i gminy Pisz (wraz ze zmianami do SUiKZP). Pozostałe dane dostępne będą dla użytkowników wewnętrznych – pracowników Zamawiającego.
Ad. 11. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ oraz załącznika nr 12 do SIWZ w tym zakresie.

ZAPYTANIE NR 3:
Ad 1.a) Pod pojęciem źródłowej bazy danych Zamawiający rozumie dokumenty urzędowe, ewidencje oraz zbiór danych będących w jego posiadaniu, dostępny w wersji papierowej i na nośnikach CD. Cała baza ma mieć strukturę jawną dla wybranych użytkowników, natomiast niejawną z pozycji użytkowników serwisu www. Zamawiający posiada prawa autorskie do bazy danych.
Ad 1.b) Zamawiający miał na myśli PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Ad 1.c) Wartość mienia, wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd– wartości określone w dokumentach znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Piszu, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Program ma umożliwić podgląd tych wartości oraz wstawianie i edycję danych.
Ad 1.d) Program powinien generować ogłoszenia o przetargach ustnych, które będą zawierały następujące informacje:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
2) powierzchnię nieruchomości;
3) opis nieruchomości;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5) termin zagospodarowania nieruchomości;
6) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
8) terminy wnoszenia opłat;
9) zasady aktualizacji opłat;
10) o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
11) cenę wywoławczą;
12) obciążenia nieruchomości;
13) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość;
14) termin i miejsce przetargu;
15) wysokość wadium, formę, termin i miejsce jego wniesienia;
16) sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
17) skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
Informacje zawarte w bazie powinny wstawiać się automatycznie, pozostałe powinny zostać wstawione przez osobę generującą wydruk; powinna być możliwość dodawania innych pozycji jak również zmiany danych już wygenerowanych.
Ad 2. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ oraz załącznika nr 12 do SIWZ w tym zakresie: Wykonany przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją i rękojmią za wady na okres 60 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

ZAPYTANIE NR 4:
Ad 1. Zamawiający uzna wskazanie w wykazie narzędzi reflektometru, miernika mocy optycznej lub testera okablowania światłowodowego. Laboratorium winno mierzyć prędkość przesyłu danych. Wykonana sieć światłowodowa ma umożliwić przesył danych z prędkością co najmniej 1Gb/s.
Ad 2. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ w tym zakresie.
Ad 3.1.a. Ewidencja zabytków - wersja analogowa w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Piszu (288 kart).
Ad 3.1.b. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - prowadzony jest rejestr mpzp w wersji cyfrowej edytowalnej (Microsoft Office Word).
Plan Gminy ma obejmować następujące dokumenty planistyczne:
- aktualne SUiKZP Miasta i Gminy Pisz;
- obowiązujące mpzp na terenie miasta i gminy Pisz.
Ilość SUiKZP Miasta i Gminy Pisz oraz liczba mpzp: aktualne SUiKZP Miasta i Gminy Pisz – część na miasto Pisz – 1 szt. i część na Gminę Pisz – 1 szt.; obowiązujące mpzp – 47 szt.
Powierzchnia obowiązujących mpzp na terenie miasta i gminy Pisz – 1715 ha.
Forma załączników graficznych obowiązujących mpzp na terenie miasta i gminy Pisz:
- forma analogowa – 47 szt.;
- forma cyfrowa: JPG, dwg, dfx – 8 szt.
Forma tekstów uchwał obowiązujących mpzp na terenie miasta i gminy Pisz:
- forma analogowa – 47 szt.;
- forma cyfrowa – 47 szt.;
- forma cyfrowa edytowalna (Microsoft Office Word) – 47 szt.
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia skanowania niezbędnych materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego.
Ad 3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia dla 20 pracowników Zamawiającego i 1 administratora, który będzie sprawował opiekę nad funkcjonowaniem systemu po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego, w trybie warsztatowym. Czas szkolenia – 5 dni po 8 godzin szkoleniowych.
Ad 4. Tak, są to dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Ad 5. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający zaznacza, iż w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w zapytaniu Zamawiający dopuścił możliwość złożenia dokumentów równoważnych.
Ad 6. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania, komputera/laptopa oraz opisu metodyki zarówno w trakcie trwania procedury badania i oceny ofert (przed rozstrzygnięciem przetargu), jak i przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

ZAPYTANIE NR 5:
Dot. cz. I załącznika nr 11 do SIWZ – Stworzenie strony internetowej wraz z wdrożeniem:
Ad 1. Wszystkie funkcje CMS zarówno ta publiczna jak i te niepubliczne mają być dostępne z poziomu przeglądarki stron WWW. Zarządzanie treścią ma się odbywać tylko za pomocą przeglądarek internetowych (narzędzia inne niż przeglądarka internetowa nie mogą być dopuszczone). Minimalne wersje przeglądarek internetowych: Google chrome 31, Mozilla Firefox 27, Opera 18.
Ad 2. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ w tym zakresie (usunął zapis).
Ad 3. Chodzi o automatyczną zamianę tekstu na mowę jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych.
Ad 4. Chodzi o panel zarządzania/administracyjne.
Ad 5. Wyniki formularzy i ankiet powinny być eksportowane w szczególności do następujących formatów: XLS/XLSX, ODS, CSV.
Ad 6. Formaty video (w szczególności): MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM. Formaty audio (w szczególności): MP3, WAV.
Ad 7. Formaty plików graficznych (w szczególności): JPG/JPEG/JPE, PNG, BMP/DIB, GIF, SVG, SWF
Ad 8. Zamawiający zmienił załącznik nr 11 do SIWZ w tym zakresie.
Ad 9. Zapis dotyczy możliwości zamieszczania na stronie internetowej plików w szczególności następujących formatów: PDF, RTF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPS/PPSX, PPT/PPTX, MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM, MP3, WAV, JPG/JPEG/JPE, PNG, BMP/DIB, GIF, SVG, SWF, ZIP, RAR.
Ad 10. Licznik odwiedzin strony internetowej danego dnia powinien znajdować się na stronie internetowej (możliwość wyświetlania lub ukrywania licznika).
Ad 11. Minimalne wersje przeglądarek internetowych: Google chrome 31, Mozilla Firefox 27, Opera 18.
Ad 12. Wykonawca powinien wykonać dla Zamawiającego dedykowany szablon dla urządzeń mobilnych.
Ad 13. Podstawowym językiem strony internetowej ma być język polski. Powinny być dostępne inne wersje językowe, w szczególności wersje w językach: niemieckim, angielskim, rosyjskim tłumaczone automatycznie.
Ad 14. Kopie zapasowe w okresie gwarancji mają być przechowywane na infrastrukturze Wykonawcy.
Ad 15. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy dostęp do zasobów serwera WWW po protokole ftp a w przypadku bazy danych MySQL umożliwia dostęp do panelu zarządzającego poprzez przeglądarkę WWW.
Ad 16. Zapis oznacza możliwość pracy jednocześnie do 150 redaktorów.
Ad 17. Minimalna ilość godzin szkoleniowych: 12 godzin (2 dni po 6 godzin). Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Piszu. Ilość przeszkolonych osób: co najmniej 2 osoby (szkolenie z zakresu administracji i redakcji). Sprzęt szkoleniowy (laptopy lub komputery stacjonarne z podłączeniem do internetu) zabezpiecza Zamawiający.
Ad 18. CSS w wersji 2.1.
Ad 19. Minimalne wersje przeglądarek internetowych: Google chrome 31, Mozilla Firefox 27, Opera 18.
Ad 20. Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1024x768.
Ad 21. Możliwość zamieszczania fotografii o rozdzielczości do 1000x5000 pixeli.
Ad 22. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować dostęp do witryny po protokole ftp. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 60- miesięcznej gwarancji. Wykonawca zobowiąże się w okresie gwarancji do każdorazowego usuwania zgłoszonych wad przedmiotu umowy nie później niż 2 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wady może nastąpić telefonicznie, faksem lub pisemnie przez Zamawiającego. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy.
Ad 23. Newsletter ma za zadanie usprawnić kontakt pomiędzy Urzędem Miejskim w Piszu, a obywatelem, wpływając dzięki temu na rozwój nowoczesnej i sprawnej administracji, a przy okazji tworząc bazę zidentyfikowanych użytkowników. Newsletter będzie również elementem komunikacyjnym jednostek podległych Zamawiającemu np. jednostek oświatowych. Zamawiający poprzez systemy informatyczne miał na myśli zastąpienie systemu urzędniczego przez system informatyczny.
Ad 24. Minimalna liczba panoram do wykonania: 100 - co 50 m wzdłuż wyznaczonej trasy. Zamawiający nie przewiduje zdjęć w Wirtualnym spacerze w pomieszczeniach zamkniętych. Zamawiający przewiduje translator automatyczny. Zamawiający nie przewiduje panoram i zdjęć nocnych. Wykonawca doda zdjęcia zwykłe do panoram. Wirtualny spacer ma prezentować plan miasta. Wersje językowe wirtualnego spaceru: polska, angielska.
Ad 25. Zamawiający dostarczy plany w wersji elektronicznej w formacie .pdf. Obecne plany uległy zmianie w 30 % , dlatego też Wykonawca jest zobowiązany dokonać aktualizacji planów we własnym zakresie.
Ad 26. Chodzi o ładowanie progresywne panoram.
Ad 27. Chodzi o rozdzielczość panoram sferycznych. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ.
Ad 28. Chodzi o rzut izometryczny. Plan pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Piszu znajduje się w załączniku nr 1 do załącznika nr 11 do SIWZ – dok. projekt. budowy sieci logicznej.
Ad 29. Zdjęcia panoram z zewnątrz w dzień, Zamawiający przewiduje 4 zdjęcia panoram. Zamawiający nie przewiduje zdjęć w wirtualnym spacerze po Urzędzie z bliska. Wirtualny Urząd nie musi być dostępny w wersji offline. Wersje wirtualnego spaceru po Urzędzie: polska, angielska.

Dot. cz. II załącznika nr 11 do SIWZ – Budowa sieci logicznej światłowodowej:
Ad 1. Zamawiający dopuszcza mechanizm kolejkowania WRR.
Ad 2. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ w tym zakresie
Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza braku wsparcia dla systemu Windows 2003.
Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania macierzy, w której automatycznie rezerwowany jest obszar dyskowy pod zapis kopii migawkowych.
Ad 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafy z drzwiami tylnymi dzielonymi w pionie i wejściami kabli od góry i dołu.
Ad 6.Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ w tym zakresie.
Ad 7. Zamawiający wymaga prędkości obrotów 15.000 na minutę lub wyższej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie macierzy RAID 5.
Ad 8. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ w tym zakresie.
Ad 9. Zamawiający uzna oprogramowanie, o którym mowa w zapytaniu.
Ad 10. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 11 do SIWZ w tym zakresie.
Ad 11. Aplikacje objęte backupem w trybie online będą uruchomione zarówno jako maszyny wirtualne, jak i fizyczne.

Dot. cz. IV załącznika nr 11 do SIWZ – Dostawa i uruchomienie infokiosków:
Ad 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie standu (nogi) infokiosków w orientacji pionowej, z elektrycznie regulowaną wysokością elementu nośnego, na którym osadzony będzie monitor i klawiatura. W niniejszym przypadku nie ma zastosowania wymóg umieszczenia podstawy za standem.

Dot. cz. V załącznika nr 11 do SIWZ – Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i biurowego:
Ad 1.Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu. Na rynku istnieje co najmniej trzech producentów oferujących przedmiotową funkcjonalność.
Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu. Na rynku istnieje co najmniej trzech producentów oferujących przedmiotową funkcjonalność.
Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu. Z uwagi na przeznaczenie dostarczanego sprzętu (oraz specyfikę całego przedmiotu zamówienia) Zamawiający nie może sobie pozwolić na brak autoryzacji producenta. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż trzy elementy zamówienia, o których mowa w zapytaniu nie są kluczowymi w postępowaniu, jednakże z uwagi na wartość i przeznaczenie powyższego sprzętu Zamawiający żąda autoryzacji producenta.

ZAPYTANIE NR 6:
Ad 1. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 12 do SIWZ w tym zakresie.
Ad 2. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 12 do SIWZ w tym zakresie.
Ad 3. Wykonawca nie doprecyzował w zapytaniu, o jakie konkretnie zapisy chodzi. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 12 do SIWZ m.in. w zakresie gwarancji i serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji Przestrzennej.
Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania standardowego wraz z licencjami na zasadach ogólnych producenta – na Zamawiającego Wykonawca ma przenieść wszelkie prawa autorskie do oprogramowania.
Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania standardowego wraz z licencjami na zasadach ogólnych producenta – na Zamawiającego Wykonawca ma przenieść wszelkie prawa autorskie do oprogramowania.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia:
1) załącznik nr 11 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej odpowiedzi;
2) załącznik nr 12 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej odpowiedzi.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„XII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 40 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godziny 10:00. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 7:15 – 15:15.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 39 – w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:20.”

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:
1) treść zapytania nr 2
2) treść zapytania nr 3
3) treść zapytania nr 4
4) treść zapytania nr 5
5) treść zapytania nr 6
6) załącznik nr 11 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZMIENIONY)
7) załącznik nr 12 do SIWZ – wzór umowy (ZMIENIONY)
Data powstania: poniedziałek, 7 kwi 2014 15:18
Data opublikowania: poniedziałek, 7 kwi 2014 15:37
Data przejścia do archiwum: środa, 30 kwi 2014 15:16
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2316 razy