BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 tys. euro

przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 30231100-8, 30231250-4, 30233231-9, 30233232-6, 32420000-3, 32413100-2, 30213100-6, 32423000-4, 30217230-4,. 30217000-3, 30216110-0, 32421000-0, 30242100-8, 30247200-4, 30241000-0, 30233171-0,

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 27.08.2004r do 03.09.2004r

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podzielona na 3 oddzielne zadania.
Zadanie nr 1 obejmuje dostawę 9 szt. komputerów klasy PC, 12 szt. monitorów, 4 szt. drukarek laserowych , 2 szt. drukarek igłowych , 6 szt. switch, 1 szt. routera, 1 szt. Notebooka, 30 szt. gniazd sieciowych, 2 szt. pamięci zewnętrznej, 20 szt. kart sieciowych D-Link DE-528TX, 1 szt. baterii do Notebooka Fujitsi Siemens, 2 szt. skanerów , 2100 mb kabla sieciowego, 1 szt. pamięci 512 DDRECC, 1 szt. oprogramowania CorelDRAW 9PL, 1 szt. oprogramowania MS Windows 2000 Pro PL OEM, 1 szt. dysku twardego SEAGATE ST336607
Zadanie nr 2 obejmuje dostawę 50 licencji oprogramowania antywirusowego eTraust
Zadanie nr 3 obejmuje dostawę oprogramowania PB_USC
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
Cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 w terminie do dnia 19.08.2004r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust. 9 pkt 2 SIWZ
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust. 9 pkt. 2 SIWZ
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jarosław Andrzej Turski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego tel 087 42 41 209
Lech Szumowski – Informatyk w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu tel. 087 42 41 218

Data powstania: wtorek, 3 sie 2004 15:45
Data opublikowania: wtorek, 3 sie 2004 15:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2004 13:24
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1940 razy