BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1, 2 i 3 DO TREŚCI SIWZ

na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności
Do Zamawiającego w dniu 16 kwietnia 2014 r. wpłynęły zapytania nr 1, 2 i 3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu parków miejskich – Etap I – Park Solidarności. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:


ZAPYTANIE NR 1:
Ad. 1. Ilość kostki kamiennej będącej w posiadaniu Zamawiającego powinna zapewnić wykonanie całego zakresu objętego obmiarem. Zamawiający w przypadku niewystarczającej ilości kostki kamiennej dokona zakupu i przekaże Wykonawcy robót budowlanych brakującą ilość kostki.
Ad. 2. Projekt i wykonanie szafki sterowania oświetleniem objęty jest zadaniem „Budowa Skateparku w Piszu”, które będzie wykonywane równorzędnie z zadaniem – „Zagospodarowanie terenów parków miejskich – Etap I – Park Solidarności”. Zgodnie z umową miejscem rozgraniczenia własności sieci i instalacji między Gminą Pisz a PGE Dystrybucja S.A. są zaciski na listwie zaciskowej w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym, w kierunku instalacji odbiorczej. Przyłącze energetyczne kablowe wykonała PGE Dystrybucja S.A. wraz ze złączem kablowym zintegrowanym z układem pomiarowym przy słupie istniejącej linii napowietrznej nN w miejscu ogólnodostępnym.
Ad. 3. Należy przyjąć do kalkulacji parametry techniczne jak dla słupa typu ST 03/103 t.j. wysokość słupa 5m. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych słupów o parametrach i właściwościach nie gorszych niż zaproponowane, pod warunkiem, że zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

ZAPYTANIE NR 2:
Na terenie Gminy Pisz użytkowany jest system monitoringu przepompowni ścieków pracujący w technologii GPRS, do którego należy podpiąć nowe przepompownie. Dostawcą systemu jest firma Ecol-Unicon Sp. z o.o.

ZAPYTANIE NR 3:
Ad.1. Dokumentacja projektowa obejmuje obmiarem 2 etapy wykonania parków miejskich. W tym przypadku należy przyjąć do kalkulacji powierzchnię 2008 m2 kostki kamiennej, która dotyczy zagospodarowania Paku Solidarności.
Ad. 2. Dokumentacja projektowa obejmuje obmiarem 2 etapy wykonania parków miejskich. W tym przypadku należy przyjąć do kalkulacji powierzchnię 1547 m2 desek tarasowych, która dotyczy zagospodarowania Parku Solidarności.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


Załączniki:
- treść zapytań nr 1, 2 i 3
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 kwi 2014 14:37
Data opublikowania: czwartek, 17 kwi 2014 14:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 kwi 2014 12:32
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1686 razy