BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 7 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego
Do Zamawiającego w dniu 15 kwietnia 2014 r. wpłynęło zapytanie nr 7 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 7:
Zamawiający dopuści możliwość wykorzystania oprogramowania gotowego na dzień składania ofert, do którego prawa autorskie przysługują Wykonawcy lub innym podmiotom trzecim, pod warunkiem, iż Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas nieokreślony niewyłącznej, nieprzenoszalnej na osoby trzecie i niezbywalnej licencji na korzystanie z oprogramowania dedykowanego oraz sublicencji na korzystanie z oprogramowania standardowego na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do pełnego i efektywnego korzystania z przedmiotu zamówienia.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia:
1) cz. III załącznika nr 11 do SIWZ poprzez dodanie po wyrazach: „Wykonawca po odebraniu przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i bazy danych w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich bezterminowo na wszystkich polach eksploatacji” wyrazów: „z zastrzeżeniem, iż w przypadku oprogramowania gotowego na dzień składania ofert, do którego prawa autorskie przysługują Wykonawcy lub innym podmiotom trzecim, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas nieokreślony niewyłącznej, nieprzenoszalnej na osoby trzecie i niezbywalnej licencji na korzystanie z oprogramowania dedykowanego oraz sublicencji na korzystanie z oprogramowania standardowego na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do pełnego i efektywnego korzystania z przedmiotu zamówienia.;
2) § 2 ust. 5 załącznika nr 12 do SIWZ na następujący:
„5. Wykonawca po odebraniu przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i bazy danych przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich bezterminowo na wszystkich polach eksploatacji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku oprogramowania gotowego na dzień składania ofert, do którego prawa autorskie przysługują Wykonawcy lub innym podmiotom trzecim, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas nieokreślony niewyłącznej, nieprzenoszalnej na osoby trzecie i niezbywalnej licencji na korzystanie z oprogramowania dedykowanego oraz sublicencji na korzystanie z oprogramowania standardowego na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do pełnego i efektywnego korzystania z przedmiotu zamówienia.”.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 30 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego.

Załącznik:
- treść zapytania nr 7
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 kwi 2014 13:09
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 15:44
Data przejścia do archiwum: środa, 30 kwi 2014 15:16
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1713 razy