BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2, 3 i 4 DO TREŚCI SIWZ

na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu

Do Zamawiającego w dniach 7-9 maja 2014 r. wpłynęły zapytania nr 2, 3 i 4 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 2:

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa oświetleniowego SPB-2/7 i oprawy OP-40.

 

ZAPYTANIE NR 3:

 

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z projektem i zastosować słupki oświetleniowe 1m Artres 1x50W 35.613.00 i 3,5m Artres 1x70W 35.63816.

 

ZAPYTANIE NR 4:

 

Ad. 1 . Decyzja na wycinkę drzew oraz krzewów zostanie przekazana przy podpisaniu umowy na roboty budowlane. Zamawiający przewiduje do wycinki następującą ilość drzew:

 

a)    27 szt. drzew gatunku olsza czarna o obwodach pni: 60 cm, 260 cm, 140 cm, 150 cm, 150 cm, 210 cm, 160 cm, 160 cm, 90 cm, 90 cm, 100 cm, 38 cm, 92 cm, 93 cm, 100 cm, 90 cm, 90 cm, 85 cm, 91 cm, 96 cm, 81 cm, 90 cm, 185 cm, 170 cm, 140 cm, 81 cm, 170 cm;

 

b)    4 szt. drzew gatunku wierzba o obwodach pni: 130 cm, 180 cm, 130 cm, 155 cm;

 

c)    4 szt. drzew gatunku klon o obwodach pni: 30 cm, 70 cm, 50 cm, 50 cm;

 

oraz ok. 50 m2 krzewów.

 

Ad. 2. Zamawiający nie uprzątnie terenu przed przekazaniem placu budowy, powyższe prace Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt.

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót elektrycznych, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

 

Załączniki:

 

1) Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót elektrycznych (zmieniony)

 

2) treść zapytania nr 2

 

3) treść zapytania nr 3

 

4) treść zapytania nr 4

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 maj 2014 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 12 maj 2014 14:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2014 14:04
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1673 razy