BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 74232000-4

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 08.09.2004r do 30.10.2004r
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji, obejmującej drogę powiatową Nr 40252 - ulic Pionierów i Długiej w Piszu o łącznej długości 2131,00 m w następującym zakresie:
1.wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 do celów projektowych pod budowę ulic Pionierów i Długą wraz z kanalizacją deszczową;
2.wykonanie projektu technicznego zawierającego:
przekrój uliczny o następujących parametrach:
1)szerokość jezdni – 7,00 m w krawężnikach o nawierzchni asfaltowej, pod ruch kategorii KR3,
2)szerokość chodników – 2,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, chodnik dwustronny biegnący przy zabudowaniach o szerokości 2,5 m, oddzielony od istniejących ogrodzeń pasem zieleni o szerokości 0,50 m, dodatkowo oddzielony od jezdni pasem zieleni,
kanalizację deszczową wraz z podłączeniem do niej kanalizacji deszczowych z ulic: Mazurskiej, Zatorowej, Trzcinowej, Różanej, Jeziornej, Tuwima, Kruszej, Wroniej, Wiśniowej, Kalinowej, biegnącą pasem zieleni oddzielającym chodnik od jezdni oraz opracowany operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego,
oświetlenie uliczne biegnące linią kablową podziemną w ciąg ulic Pionierów i Długiej po lewej stronie w kierunku miejscowości Łupki,
uzgodnienia ze wszystkimi branżami posiadającymi swoją infrastrukturę na odcinku planowanej modernizacji ulic Pionierów i Długiej oraz powiadomienia ich o planowanej modernizacji w/w ulic,
opracowane studium wykonalności projektu,
kosztorys inwestorski.
Ponadto dokumentacja musi być zatwierdzona przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych, działający przy Starostwie Powiatowym w Piszu.
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 27.08.2004r do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2004r o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie potwierdzonych kopii uprawnień budowlanych do projektowania o specjalności drogowej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 11 sie 2004 15:51
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2004 11:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sie 2004 17:51
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1923 razy